Sunday, February 26, 2012

Βίντεο στα ελληνικά Πλάτων αλληγορία του σπηλαίου


που μας αφηγείται με κινούμενα σχέδια την αλληγορία
του σπηλαίου των ιδεών του Πλάτωνα
με θέμα την επίδραση της παιδείας και της απαιδευσίας
όσο και του καθήκοντος της διάχυσης της γνώσης...
Ο Πλάτωνας μας καλεί από τα βάθη των αιώνων  να πάψουμε να είμαστε δεσμώτες της άγνοιας,
να μην περιοριζόμαστε σε αντίλαλους, σκιές και είδωλα
αλλά να πάρουμε τον ανηφορικό δρόμο προς το φως της αληθινής γνώσης.

Εικονογράφηση Dick Oden
Μουσική Larry Wolff
Μουσική υπόκρουση Goran Bregovic
Παραγωγή Nick Bosustow C. S. Wismar
Σκηνοθεσία Sam Weiss
Διανομή Churchill Films
Προσαρμογή στα ελληνικά Παναγιώτης Αθανασόπουλος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Martin Heidegger Plato pdf  [αγγλική μετάφραση παραγράφων Σπηλαίου Πολιτεία 514-521]

Plato's Cave analogy GREEK text & English translation
[το πρωτότυπο κείμενο από την έκδοση
Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.
στην περίφημη  ιστοσελίδα Perseus Tufts
με πολλές πληροφορίες για κλασικούς φιλολόγους]

άρθρο στην Wikipedia ALLEGORY OF THE CAVE

[514α]
[514β]
[514γ]
[515α]
[515β]
[515γ]
[515δ]
[515ε]
[516α]

[516β]
[516γ]
[516δ]
[516ε]
[517α]
[517β]
προσαπτέον ἅπασαν τοῖς ἔμπροσθεν λεγομένοιςτὴν μὲν δι᾽ ὄψεως φαινομένην ἕδραν τῇ τοῦ δεσμωτηρίου οἰκήσει ἀφομοιοῦντατὸ δὲ τοῦπυρὸς ἐν αὐτῇ φῶς τῇ τοῦ ἡλίου δυνάμειτὴν δὲ ἄνω ἀνάβασιν καὶ θέαν τῶν ἄνω τὴν εἰς τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς ἄνοδον τιθεὶς οὐχἁμαρτήσῃ τῆς γ᾽ ἐμῆς ἐλπίδοςἐπειδὴ ταύτης ἐπιθυμεῖς ἀκούεινθεὸς δέ που οἶδεν εἰ ἀληθὴς οὖσα τυγχάνειτὰ δ᾽ οὖν ἐμοὶ φαινόμεναοὕτω φαίνεταιἐν τῷ γνωστῷ τελευταία  τοῦ
[517γ]
[517δ]
[517ε]
[518α]
ἀλλ᾽ εἰ νοῦν γε ἔχοι τιςἦν δ᾽ ἐγώμεμνῇτ᾽ ἂν ὅτι διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται ἐπιταράξεις ὄμμασινἔκ τε φωτὸς εἰς σκότοςμεθισταμένων καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶςταὐτὰ δὲ ταῦτα νομίσας γίγνεσθαι καὶ περὶ ψυχήνὁπότε ἴδοι θορυβουμένην τινὰ καὶ ἀδυνατοῦσάν τικαθορᾶνοὐκ ἂν ἀλογίστως γελῷἀλλ᾽ ἐπισκοποῖ ἂν πότερον ἐκ φανοτέρου βίου ἥκουσα ὑπὸ ἀηθείας ἐσκότωται ἐξ ἀμαθίας πλείονος εἰςφανότερον ἰοῦσα ὑπὸ λαμπροτέρου μαρμαρυγῆς
[518β]
[518γ]
[518δ]
[518ε]
[519α]
[519β]
[519γ]
[519δ]
[519ε]
[520α]
[520β]
πόλεσι τοιοῦτοι γιγνόμενοι εἰκότως οὐ μετέχουσι τῶν ἐν αὐταῖς πόνωναὐτόματοι γὰρ ἐμφύονται ἀκούσης τῆς ἐν ἑκάστῃ πολιτείαςδίκην δ᾽ἔχει τό γε αὐτοφυὲς μηδενὶ τροφὴν ὀφεῖλον μηδ᾽ ἐκτίνειν τῳ προθυμεῖσθαι τὰ τροφεῖαὑμᾶς δ᾽ ἡμεῖς ὑμῖν τε αὐτοῖς τῇ τε ἄλλῃ πόλειὥσπερ ἐν σμήνεσιν ἡγεμόνας τε καὶ βασιλέας ἐγεννήσαμενἄμεινόν τε καὶ τελεώτερον ἐκείνων πεπαιδευμένους καὶ μᾶλλον δυνατοὺς
[520γ]
ἀμφοτέρων μετέχεινκαταβατέον οὖν ἐν μέρει ἑκάστῳ εἰς τὴν τῶν ἄλλων συνοίκησιν καὶ συνεθιστέον τὰ σκοτεινὰ θεάσασθαισυνεθιζόμενοιγὰρ μυρίῳ βέλτιον ὄψεσθε τῶν ἐκεῖ καὶ γνώσεσθε ἕκαστα τὰ εἴδωλα ἅττα ἐστὶ καὶ ὧνδιὰ τὸ τἀληθῆ ἑωρακέναι καλῶν τε καὶ δικαίων καὶἀγαθῶν πέρικαὶ οὕτω ὕπαρ ἡμῖν καὶ ὑμῖν  πόλις οἰκήσεται ἀλλ᾽ οὐκ ὄναρὡς νῦν αἱ πολλαὶ ὑπὸ σκιαμαχούντων τε πρὸς ἀλλήλους καὶστασιαζόντων περὶ τοῦ ἄρχειν
[520δ]
[520ε]
[521α]
ἀμείνω τοῦ ἄρχειν τοῖς μέλλουσιν ἄρξεινἔστι σοι δυνατὴ γενέσθαι πόλις εὖ οἰκουμένηἐν μόνῃ γὰρ αὐτῇ ἄρξουσιν οἱ τῷ ὄντι πλούσιοιοὐχρυσίου ἀλλ᾽ οὗ δεῖ τὸν εὐδαίμονα πλουτεῖνζωῆς ἀγαθῆς τε καὶ ἔμφρονοςεἰ δὲ πτωχοὶ καὶ πεινῶντες ἀγαθῶν ἰδίων ἐπὶ τὰ δημόσιαἴασινἐντεῦθεν οἰόμενοι τἀγαθὸν δεῖν ἁρπάζεινοὐκ ἔστιπεριμάχητον γὰρ τὸ ἄρχειν γιγνόμενονοἰκεῖος ὢν καὶ ἔνδον  τοιοῦτος πόλεμοςαὐτούς τε ἀπόλλυσι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν.

No comments: